Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van de website/shop www.voordefiets.nl van Martin Sesink

Onderstaande tekst is van toepassing op alle Ecommerce activiteiten- en transacties van www.voordefiets.nl de website/shop van Martin Sesink:

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van www.voordefiets.nl de website/shop van Martin Sesink
1.Toepassing

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de www.voordefiets.nl de website/shop van Martin Sesink
2.Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten
3.ls er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Martin Sesink) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
4.Door het gebruik van de internetsite van www.voordefiets.nl de website/shop van Martin Sesink en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

2.Aanbiedingen

1.Alle aanbiedingen van www.voordefiets.nl de website/shop van Martin Sesink zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. www.voordefiets.nl de website/shop van Martin Sesink heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is.
2.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order via www.voordefiets.nl de website/shop van Martin Sesink is verstuurd c.q. gedaan.
3.Klant en Martin Sesink komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Martin Sesink gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.Prijzen

1.Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2.Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten en extra kosten bij betaling via Paypal, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.
4.De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje
5.Martin Sesink kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.Betaling

1.Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. iDEAL, via Paypal .

5.Aflevering / Levertijd

1.Martin Sesink streeft ernaar om binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Martin Sesink is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
2.Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden
3.Martin Sesink zorgt voor bezorging per Post NL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar.
4.Martin Sesink is niet verantwoordelijk voor door Post NL zoek geraakte bestellingen
5.Martin Sesink is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Martin Sesink gedragen
6.Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen € 6,95 tot 10 kg  volgens tarievenlijst 2016 Post.nl. De verzendkosten zijn altijd gelijk aan het geldende tarief van Post.nl. Voor verzendingen boven de 10 kg zal een onderlinge verzend- of transportprijs worden afgesproken.
Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht.
7.Mocht de klant de bestelde artikelen zelf ophalen, dan gelden de verzendkosten niet.

6.Ruilen en herroepingsrecht

1.Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
2.Indien de klant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Martin Sesink zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
3.Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
1.-Goederen niet binnen 3 dagen na levering zijn aangemeld via het emailadres van Martin Sesink; martinsesink@hotmail.com
2.-Goederen na 7 dagen retour gestuurd worden.
3.-Goederen beschadigt zijn door de klant.
4.-De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
5.-Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
6.-De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
4.De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Martin Sesink gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 6,95 verzendkosten.
5.Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.
6.De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.
7.Bij ruiling zal Martin Sesink eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen.
8.Artikelen met korting of artikelen die een verlaagde prijs van de oorspronkelijke prijs hebben, kunnen niet geruild dan wel teruggenomen worden.

7.Overmacht

1.In geval van overmacht is Martin Sesink niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8.Voorraad

1.De voorraad van de webshop wordt zo adequaat mogelijk bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door Martin Sesink z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Martin Sesink zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten

9.Schadevergoeding

1.Martin Sesink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

10.Privacy

1.De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Martin Sesink. Martin Sesink verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt

11.Toepasselijk recht

1.Op alle rechtsbetrekkingen tussen Martin Sesink en de klant is Nederlands recht van toepassing. waarin de wet kopen op afstand is opgenomen
2.Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Martin Sesink daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Martin Sesink of de klant. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
3.De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per post/e-mail contact opnemen met:

Martin Sesink
Hartogstraat 99
3572 WK Utrecht
martinsesink@hotmail.com

Retouren kunnen gestuurd worden naar:
Martin Sesink
Hartogstraat 99
3572 WK Utrecht

bankrekening nr. NL44 INGB 0009 11 2281 ten name van M.J. Sesink
BTW nummer 053404981B01
Kamer van koophandel Midden Nederland te Utrecht nr. 30067379

De winkel is nog in Demo — Bestellingen worden nog niet uitgevoerd